DANH SÁCH VPS CANADA (CA)
O1

115,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 1 Core
 • Memory: 1 GB
 • Disk SSD: 30 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
O2

156,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 1 Core
 • Memory: 2 GB
 • Disk SSD: 30 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
O3

179,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 2 Cores
 • Memory: 2 GB
 • Disk SSD: 30 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
O4

317,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 2 Cores
 • Memory: 4 GB
 • Disk SSD: 30 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
O5

363,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 4 Cores
 • Memory: 4 GB
 • Disk SSD: 30 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
O6

572,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 4 Cores
 • Memory: 8 GB
 • Disk SSD: 60 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
O7

685,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 8 Cores
 • Memory: 8 GB
 • Disk SSD: 90 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
O8

915,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 8 Cores
 • Memory: 16 GB
 • Disk SSD: 90 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
O9

1,500,000 VNĐ

/ Tháng

 • CPU: 16 Cores
 • Memory: 32 GB
 • Disk SSD: 240 GB
 • IP: IPv4 riêng
 • Băng thông: 1 Gbps - Không giới hạn
 • Hệ điều hành: Windows/Linux